ORGANISATION

Förbundet har under de senaste åren genomgått en märkbar förändring som påverkar verksamheten ännu idag. Förbundet hade under en lång tid en anställd som i augusti 2015 övergick i SOSTE Finlands Social och Hälsa rf som sakkunnig. Det ingick i avtalet en övergångsperiod. Den anställda använde 20 % av arbetstiden till och med 31.7.2016 för förbundets verksamhet, vilket innebar 1 dag/vecka. Förändringsprocessen förändrade situationen märkbart och man var mycket mera beroende av förtroendevaldas insatser. Mars 2018 anställdes en organisationssekreterare på 15 timmar/månad. Timanställningen skapade bättre förutsättningar för att sköta de löpande ärenden. Dock var förbundets verksamhet mycket beroende av förtroendevaldas insatser och de var få till antalet. Samtidigt skedde ändringar i deras personliga arbetssituationer och insatserna i förbundets arbete blev lidande. Även organisationssekreterarens egen arbetssituation ändrades vilket ledde till minskade möjligheter att jobba med förbundets ärenden. Denna utveckling ledde till att årsmötet förde en diskussion om en eventuell nedläggning av förbundet. Årsmötet 2019 ansåg dock att förbundet behövs och en fortsättning av förändringsprocessen fortsätter. Årsmötet 2019 tillsatte en styrelse med både nya och gamla styrelsemedlemmar och i september 2019 anställdes en verksamhetsledare på timbasis (c 15 timmar / månad).

 

FÖRBUNDSMÖTEN

Socialförbundets högsta beslutanderätt utövas av förbundsmötet som enligt stadgarna skall hållas före utgången av april månad. Extra förbundsmöte kan hållas på kallelse av styrelsen eller då minst 1/10 av de röstberättigade medlemmarna skriftligen anhåller om det.

 

STYRELSEN: Sammansättning år 2019:

  • Förbundsordförande Ulrika Krook, Kyrkslätt
  • Viceordförande Sonja Londen, Helsingfors
  • Kassör Eva Juslin, Pargas
  • Sekreterare Pia Furu, Kyrkslätt
  • Yvonne Holming, Korsnäs,
  • Veronika Snellman
  • Jörgen Pind, Raseborg, 
  • Sakkunnig Anna Lena Karlsson-Finne, Grankulla.

Du når förbundet på kansli[@]fssf.fi